Siyasal Hareketin (AHAD) İlkeleri, Hedefleri / Umdeleri

by Fahrettin Dağlı

Hak ve adalet için verilmeyen bir mücadele, tarafları kim olursa olsun bizim mücadelemiz olamaz. Enerjimizi, zamanımızı bu mücadeleye ayırmak, kimin kazanacağına odaklanmak bizler için sadece zaman israfıdır. Çünkü bu kayıkçı kavgasının kazanını olmayacaktır; kaybedeni çok olacaktır. Bunu ifade ederken “tarafsızız” demek istemiyoruz; sadece bu kayıkçı kavgasının tarafı değil, hak ve adalet mücadelesinin tarafıyız demek istiyoruz.

• Anadolu Hak ve Adalet Hareketi adaletin, hukukun; nitelikli, ahlaklı siyasetin tarafıdır. Barışın, birlikte yaşama iradesinin ve kültürünün tarafıdır.

• Mücadelemiz; insan kalabilmek, barış içinde birlikte yaşamak ve ‘erdemli’ bir hayat içindir. Bunun için de siyasi, etnik, inanç, din ve sınıf gibi farklılıklarımızı, birlikteliğimiz için sorun yapmadan; ‘yan yana, bir arada kalmayı başarmak’ için yola koyuluyoruz.

• Hareketimiz, kavgayı değil yeni yolu konuşmak, bu yeni yola katkı sunmak için vardır. Birikimlerimizi, tecrübelerimizi, enerjimizi ülkemizin, toplumumuzun geleceği için; hak, adalet ve bir barış ülkesi olmak için harcamak sorumluluğu ve bilinciyle yol yürüyeceğiz. Bu topluma borcumuzu, sorumluluğumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz.

• Yeni bir siyasete, yeni bir siyaset diline, yeni paydalara ve yeni paradigmalara olan ihtiyacı birlikte oluşturmak için yola koyuluyoruz.

• Bu sorumluluk öncelikle aydınlara, entelektüellere, siyaset adamlarına düşer. Sağduyu, sorumluluk bilinci, fedakârlık ve biraz da cesaret bu sorumluluğu ifa etmek için yeterlidir.

• Mevcut partiler bir tarafa, mevcut siyaset tarzı ve anlayışı ile yol almak ve bir yol bulmak mümkün görünmüyor. Geçmişe dönmek hem mümkün değil hem de gerçekçi değildir.

• İçe kapanmacı, popülist ve totaliter yönetimlerin insanlığın geleceğini tehdit ettiği bir dönemde sorumluluk, akıl ve vicdan sahiplerine düşmektedir.

• İnsanlık, geçmişte de bireyi yok sayan ve içi boş davalar uğruna bireyin feda edilmesini yücelten demagoglar yüzünden savaşlar, soykırımlar, zulümler yaşamış ve büyük felaketlere sürüklenmiştir. Bugün, bütün bu yaşanmışlıkların sonucu, insanlığın tecrübe birikimi ile aklın ve vicdanın rehberliğinde bir siyaset ve erdemli bir yönetimi inşa etmek mümkündür.

• Toplumu oluşturan her bir bireyin mutluluğu arama, kendini gerçekleştirme ve onuruyla yaşama hakkı vardır. Bu da ancak bireyin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ile mümkündür.

• Toplumu oluşturan tüm bireyler, eşit haklara sahiptir. İnsanlar arasında ontolojik bağlamda hiyerarşi yoktur; farklı aidiyetler, kimlikler ve yaşam tarzları tanınmalı ve korunmalıdır.

• “Biz” ve “öteki” yaklaşımı toplumu bölmekte ve ayrıştırmaktadır. Bu tür yaklaşımlar her türlü adaletsizliğin, zulmün temeli; aynı zamanda ayrımcılığın, çifte standardın ve düşman ceza hukukunun araçlarıdır.

• Devletler, toplumlar, gruplar veya diğer kişiler, bireyin mutluluğu arama ve kendini gerçekleştirme amacını hiçbir gerekçe ile engelleyemez. Ta ki bireyler bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal etmesinler. Yurttaşların bu haklarının korunmasını sağlamak adına hiçbir kişi, kurum, sosyal grup, örgüt, kitle, topluluk veya çoğunluk; kendi inançlarını, yaşam tarzını, siyasi eğilimlerini başkalarına zorla kabul ettiremez. Toplumsal mekanizmaları manipüle ederek ele geçirmeye çalışamaz ve sömüremez. Kendisini ulusun ve toplumun bütününün yerine koyamaz. Kendisini bu ülkenin, vatanın, ortak tarihin ve toplumun kaderinin tek başına mutlak ve tartışılmaz belirleyicisi ve tek sahibi sayamaz.

• Hareketimiz, bu anlayış çerçevesinde, yeryüzünde tüm insanların özgürce ve barış içerisinde bir arada yaşayabileceğine ilişkin bir arayışın sonucu olarak doğmuştur.

• Kişilerin en iptidai ve bencil duygularını sığ propaganda ve kitle manipülasyonu yöntemleriyle harekete geçiren, kitleleri bu yolla ayrıştıran, kine ve düşmanlığa yönlendiren, hakkı, hukuku ve adaleti yok sayan anlayışlara bir itiraz olarak sesini yükseltmektedir.

• Anadolu Hak ve Adalet Hareketi, yaşadığımız toplumsal yıkıma ve ayrışmaya karşı özgür yurttaşlar olarak birlikte çare üretebileceği inancıyla; zulme uğrayan, ezilen, sesi kısılan, görünmez hale getirilen tüm insanlar için sığınak olmayı amaçlar.

• Anadolu Hak ve Adalet Hareketi, adaletin, hukukun ve ahlaklı siyasetin tarafıdır… Barışın, ortak paydaların, birlikte yaşamın, ortak geleceğin ve ortak kaderin tarafıdır… Ve ülkesinin tarafıdır…

• Anadolu Hak ve Adalet Hareketi, kendi huzur ve mutluluğunun ancak diğer yurttaşların huzur ve mutluluğuyla mümkün olabileceğinin farkında olanları buluşturmayı hedefler.

Anadolu Hak ve Adalet Hareketi kurucuları olarak açık yüreklilik ve samimiyetle ilan ediyoruz ki;

❖ Bizim gibi düşünmeyen, inandıklarımıza inanmayanlarla bir arada ve barış içinde yaşayacağız.

❖ Tüm insanların eşitliğini ve her bir bireyin yaşam hakkının kutsal olduğunu savunacağız. Kendi varlığımızı, ötekilerin ve başkalarının yokluğuna bağlamayacak, aksine kendi varlığımızı ötekilerin varlığı ile bağlı göreceğiz. Hukuk ve adalete kendi duygularımızı, hırslarımızı ve kişisel isteklerimizi karıştırmayacağız.

❖ Hiç kimseyi inancından, kimliğinden, kültüründen, sosyal statüsünden, ekonomik durumundan, yaşam tarzından veya tercihlerinden dolayı ötekileştirmeyeceğiz.

❖ Herkesin özgürce inanma, düşünme ve kendini ifade etme haklarını gözeteceğiz.

❖ Bireyin tek başına veya örgütlü olarak mutlu bir yaşam kurma, kendini geliştirme hakkını ve insan onurunu koruyacağız.

❖ Kendimiz için ne istiyorsak, diğerleri için de onu isteyeceğiz.

❖ Yurttaşların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını korkudan ve yoksunluktan arınmış bir şekilde özgürce yaşayabilme haklarını savunacağız.

❖ Yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde insanlığın ve ülkenin geleceğinden endişe duyan herkesi aklına ve vicdanına kulak vermeye davet ediyoruz.

❖ Akla davet etmemizin nedeni, temel politikaların belirlenmesinde anlık ve geçici duyguların değil, bilgiye dayalı aklın esas alınması gerektiğine olan inancımızdır.

❖ Vicdana davet etmemizin nedeni, barış içinde bir arada yaşamanın temel ilkesinin kişisel ya da grup çıkarları değil, adalet olduğuna inanmamızdır.

❖ Doğal olarak kişiler ve gruplar kendi çıkarlarını ve önceliklerini korumak isteyebilirler.

❖ Çıkarlar çatıştığında çözüm güçle değil, adalet ile sağlanmalıdır. Adalet gücün değil, güç adaletin elinde olmalıdır.

❖ Anadolu Hak ve Adalet Hareketi, tarihsel sorumluluğunu yerine getirmek ve gelecek nesillere karşı mahcup duruma düşmemek için elinden geleni yapmaya, tüm insanları ve yurttaşları bu çabaya omuz vermeye davet etmektedir.

❖ Aydınlık geleceğimizi ortak akıl ve vicdana dayalı olarak birlikte kurabiliriz… Zira Anadolu’nun kadim mirası bunu inşaya müsaittir ve bu kapı umutsuzluk kapısı değildir.

Eski hal muhal, yeni hal pür melal, ya yeni bir yol, ya izmihlal…

Tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız… İzmihlal yaşamak istemiyorsak, yeni bir yol bulmak zorundayız… Siyaset; bizim için değil, ülkemiz ve insanlarımızın geleceği için zorunlu bir ihtiyaçtır…

Anadolu Hak ve Adalet Hareketi, geçmişi değil, geleceği konuşma zeminidir…

Bu zeminde ideolojik ve kimlik çatışmalarını aşarak konuşmamız ve yeni bir yol açmamız gerekir…

Sorun artık siyasetin, daha doğrusu siyasetsizliğin kendisidir. Siyasetsizliğin alternatifi de ancak yeniden siyasettir.

Bunun için yeni bir siyaset diline, yeni bir siyaset tarzına ve yeni siyasal paradigmalara odaklanmalıyız.

Ortak bir gelecek için yeni ortak paydalar oluşturmalıyız. Çağı doğru okuyarak “Yeni bir Siyaset” inşa etmek mümkündür…

Bunları Okudunuz Mu?

1 yorum

ÇAPAN KARACAER 14 Ocak 2023 - 00:24

ağzınıza sağlık güzel bir yazı

Cevapla

Yorum Bırak

This website uses cookies to improve your experience. Accept